HomeProductsCategoriesCoursesCollective2022AdultsSummer-intensive

Summer Intensive

Sub Categories


A1 Beginner - Part 1, Part 2 & Part 3

$8,100.00 HKD
Approx $1,032.91 USD

Product Code: ETE/22-A101-3-JDN-(12345)-09:30/16:30-June (3-week) 2022

A1 Beginner - Part 1, Part 2 & Part 3

$8,100.00 HKD
Approx $1,032.91 USD

Product Code: ETE/22-A101-3-WAI-(12345)-09:30/16:30-July/August (3-week) 2022

A1 Beginner - Part 4 & A2 Intermediate - Part 1, Part 2

$8,100.00 HKD
Approx $1,032.91 USD

Product Code: ETE/22-A104-A202-WAI-(12345)-9:30/16:30-August (3-week) 2022

A1 Beginner - Part 4 & A2 Intermediate - Part 1, Part 2

$8,100.00 HKD
Approx $1,032.91 USD

Product Code: ETE/22-A104-A202-JDN-(12345)-9:30/16:30-June/July (3-week) 2022

A2 Intermediate - Part 1, Part 2 & Part 3

$8,100.00 HKD
Approx $1,032.91 USD

Product Code: ETE/22-A203-5-JDN-(12345)-09:30/16:30-July/August (3-week) 2022

A2 Intermediate - Part 6 & B1 Independent - Part 1, Part 2

$8,100.00 HKD
Approx $1,032.91 USD

Product Code: ETE/22-A206-B102-JDN-(12345)-9:30/16:30-August (3-week) 2022

A1 Beginner - Part 1 & Part 2

$5,700.00 HKD
Approx $726.86 USD

Product Code: ETE/22-A101-2-WAI-(135)-09:30/12:30-July/August (7-week) 2022

A1 Beginner - Part 1 & Part 2

$5,700.00 HKD
Approx $726.86 USD

Product Code: ETE/22-A101-2-JDN(135)-13:30/16:30-July/August (7-week) 2022

A1 Beginner - Part 1

$3,150.00 HKD
Approx $401.69 USD

Product Code: ETE/22-A101-WAI-(12345)-13:30/16:30-June (2-week) 2022

A1 Beginner - Part 1

$3,150.00 HKD
Approx $401.69 USD

Product Code: ETE/22-A101-WAI-(24)-13:30/16:30-July/August (5-week) 2022

Spread the love!